Traethau, cestyll, beicio, pysgota, cerdded.......

Pethau i'w gweld / gwneud

Er mor hyfryd yw ein bythynnod, byddwch yn siŵr o fentro allan rhywdro!

Cliciwch ar y dolenni isod i gael gwybodaeth am yr hyn sydd gan yr ardal gyfagos i'w gynnig.

Traethau

Traethau Llanaber a Bermo

traeth bermo

Mae traeth hyfryd Llanaber o fewn pellter cerdded o'n bythynnod. Gweler y galeri am ragor o luniau. Gallwch gerdded ar hyd y traeth, neu ar hyd y 'prom', bob cam i Bermo. Yno mae siopau, bwytai, tafarndai a digon i'ch diddori. Os ydych yn teimlo'n ffit, mae'n werth crwydro ar hyd strydoedd cerrig cul yr 'hen Bermo', sef y tai cerrig sydd yn crogi ar ymyl y clogwyn dros y dref.

I'r cyfeiriad arall fyddwch chi fawr o dro yn cyrraedd y bont sy'n croesi'r rheilffordd ac yn pasio eglwys a mynwent hynafol Llanaber.

Traeth Harlech

traeth_harlech

I be ewch chi i bellafion byd i orwedd ar draethau pan fo traeth Harlech gyda'r godidocaf sydd i'w cael yn unman! Pan gerddwch drwy fwlch yn y twyni tywod a gweld bae Ceredigion yn ymestyn o'ch blaen byddwch yn rhyfeddu.

Estyn penrhyn Llŷn a mynyddoedd Eryri i'r dde, saif castell Harlech yn fawreddog ar y graig o'ch hôl, ac os mai golff yw eich gêm, manteisiwch ar un o gyrsiau golff gorau Cymru, cwrs Dewi Sant.

Neu wrth gwrs, gallech orwedd ar y traeth a mwynhau arogl hallt y môr.....

Cerdded / Mynyddoedd

Eryri

wyddfa

Gallwch weld mynyddoedd Eryri yn glir wrth edrych i'r dde wrth wynebu'r môr.

Mae Eryri yn le gwych i ddod i gerdded ac mae gennym rwydwaith o lwybrau ar gyfer pobl o bob gallu. Pry’n a’i esgyn i ucheldiroedd Yr Wyddfa yw eich uchelgais neu gerdded ar un o lwybrau hamddenol yr arfordir, rydych yn siŵr o gael golygfeydd godidog a thirlun amrywiol. Mae’r tirlun ei hun yn amrywio o fynyddoedd garw, traethau tywynnog hir i lynnoedd ac afonydd clir. Mae’r Parc Cenedlaethol yn parhau i ddatblygu rhwydwaith o lwybrau ar gyfer cerddwyr o bob gallu.

Lleol

aran fawddwy

Os ydych yn chwilio am rywle mwy lleol i fynd am dro, mae'n anodd curo taith Llwybr Mawddach dros bont y Bermo ac ar hyd lan afon Mawddach bob cam i Ddolgellau os mynnwch. Mae'n llwybr gwastad a digon rhwydd, gyda golygfeydd a fydd yn cymryd eich anadl. Gwelwch y linc isod.

Neu gallwch yrru i Ddolgellau ei hun mewn rhyw 20 munud, a dringo mynydd mawreddog Cadair Idris, dipyn anoddach na llwybr Mawddach, ond eto gyda golygfeydd godidog. Cofiwch fod digonedd o lwybrau cerdded o'ch cwmpas ym mhob man, rhai'n arwain o gefn y bythynnod - estynnwch fap ac archwiliwch!

Cestyll

Castell Harlech

castell harlech

Os byddwch yn mynd am dro i gyfeiriad Harlech (10 milltir i ffwrdd) bydd yn amhosibl i chi osgoi'r castell mawreddog hwn. Mae'r castell yn un o gampweithiau mwyaf prif bensaer Edward, sef James o St George, a gafodd ddigon o le ar y graig i godi castell consentrig, gyda muriau mewnol uchel yn edrych allan dros furiau is; calon y cyfan yw'r porthdwr anferth.

Amddiffynnir y fynedfa gan glawdd gyda dwy bont godi, tri drws a thri phorthcwlis. Wrth fynd i ben un o'r tyrau mae'n hawdd gweld pam y codwyd y castell ar y graig, golygfa anhygoel!

Castell y Bere

castell y bere

Castell gwahanol iawn i gastell Harlech yw castell y Bere. Ond lle hyfryd i blant chwarae soldiwrs, ac mewn safle hyfryd.

Heddiw saif adfeilion Castell y Bere ar frig creigiog, gyda ffosydd amddiffynnol wedi'u naddu i'r graig ar yr ochrau dwyreiniol a deheuol. Mae mynedfa'r castell ar yr ochr orllewinol, lle saif y barbican, a adeiladwyd gan Edward y 1af mae'n debyg, yn cynnwys dau borthdwr dros y giât fewnol. Drwy'r barbican mae beili'r castell, yn cynnwys ffynnon fawr ac olion llawer o adeiladau mewnol.

Beicio

Coed y Brenin

Coed y Brenin

Coed y Brenin oedd y goedwig gyntaf i'w datblygu ar gyfer beicio mynydd, ac mae'n parhau i gael ei hystyried yn un o'r goreuon o'i math. Mae yno ystod o lwybrau sy'n addas ar gyfer pawb o deuluoedd i ddechreuwyr (Yr Afon), i lwybrau creigiog a thechnegol ar gyfer seiclwyr medrus, a'r cyfan wedi'i ganoli o gylch canolfan ymwelwyr trawiadol.

Mae yma hefyd lwybrau cerdded ymysg y coed, heb feiciau arnynt, yn cynnwys gweithgaredd lle mae'n rhaid i blant canfod yr anifeiliaid coed sydd wedi cuddio yn y coed.

Llwybr Mawddach

Llwybr Mawddach

Os nad ydych am fentro cerdded llwybr Mawddach, mae ei beicio yn ddigon rhwydd. Mae'r llwybr yn wastad yr holl ffordd, ond byddwch yn siŵr o fod yn dymuno oedi sawl tro i edrych ar y golygfeydd anhygoel. Mae mannau picnic ar hyd y ffordd, felly cofiwch bacio brechdanau.

Mae'n bosib llogi beiciau o Bermo neu Ddolgellau os nad oes gennych rai eich hun.

Pysgota

Llanaber a Bermo

traeth bermo

Lle amlwg i bysgota yw yn y môr sydd ar eich stepen drws! Gallwch gerdded o'r bythynnod i lawr at lan y dŵr mewn pum munud, a hamddena ar y traeth yn aros i ddal eich swper.

Mae plant wrth eu boddau yn cael lein pysgota crancod i'w dal yn syth o'r harbwr yn Bermo, neu mae modd i chi logi cwch a chael eich cludo ar daith bysgota go iawn! Gweler y linc isod.

Mae siop bysgota yn y dre.

Pysgota yn yr ardal leol

traeth_harlech

Mae Eryri yn nefoedd i bysgotwyr gêm gyda dros 100 o lynnoedd, pob un a’i gymeriad a’i leoliad unigryw ei hun. Cynhelir llawer o gystadlaethau pysgota rhyngwladol ar lyn Trawsfynydd, ac mae’r llyn hwn yn cael ei ystyried yn un o’r cronfeydd dŵr pysgota gorau yng Nghymru.

Ceir pysgota afonydd rhagorol mewn nifer o afonydd trwy’r ardal gan gynnwys afon Llyfni, Dwyfor, Glaslyn, Mawddach a Chonwy. Mae’r afonydd hyn yn enwog am eu brithyll gwyllt, a gellir hefyd ddal digonedd o eogiaid a sewin yma yn ystod diwedd y tymor.

Ymweld

Portmeirion

portmeirion

Pentref twristaidd poblogaidd yng Ngwynedd yw Portmeirion. Cafodd ei ddylunio a'i adeiladu gan Syr Clough Williams-Ellis rhwng 1925 a 1975 mewn arddull pentref Eidalaidd. Mae Portmeirion wedi'i ddefnyddio fel lleoliad ar gyfer nifer o ffilmiau a rhaglenni teledu, mwyaf enwog efallai oedd y rhaglen deledu The Prisoner yn y 60au.

Lle hudolus i'r teulu cyfan.

Cliciwch yma i fynd at wefan Portmeirion.

Trên bach

tren bach

Mae Rheilffordd fach y Friog yn rhedeg am 2 filltir o bentref Y Friog ar yr arfordir, ar hyd ymyl y traeth, nes cyrraedd Fferi Bermo, ac oddi yno gellir mynd ar y cwch ar draws aber afon Mawddach i harbwr tref Bermo.

Pam Gwyliau Gorwel?


Cewch eich hudo wrth edrych allan dros y môr nes ei fod yn diflannu dros y gorwel.
Cewch gymorth a chroeso teuluol dihafal, ond llonydd i fwynhau eich hun.
Dyna pam.

Cysylltu

Gwyliau Gorwel
Gorwel
Llanaber
Bermo LL42 1AJ

01341 280051
07500 702949 post@gwyliaugorwel.co.uk